Doelstelling

     
 

De stichting “Stop de Buitenring Parkstad heeft zich als doel gesteld de inwoners van Brunssum, Parkstad en buurgemeentes te informeren over de geplande Buitenring en de nadelige effecten hiervan voor de leefbaarheid, natuur.

Tevens biedt de stichting de inwoners van Parkstad de mogelijkheid om in verzet te komen tegen de aanleg van de Buitenring. U kunt dit al doen door een handtekening te zetten door gebruik te maken van het formulier op deze website.

 

Waarom NEE tegen de Buitenring?

Als we de overgrote meerderheid van bestuurders van de Provincie en gemeente mogen geloven dan levert de aanleg van deze 4-baans autoweg alleen maar voordelen op en is de aanleg van deze weg de oplossing van vele problemen. Die bestuurders praten elkaar allemaal na. Het papegaaiengehalte is erg groot in het Provinciebestuur en het bestuur van Parkstad.

In de afgelopen jaren zijn vooral de volgende zaken genoemd om de Buitenring te rechtvaardigen:

 

1.      De leefbaarheid van heel Parkstad verbetert, doordat alle verkeersknelpunten dan zijn opgelost.

2.      De bereikbaarheid van alle Parkstadgemeentes verbetert door de aanleg van de Buitenring.

3.      Het toerisme neemt toe door de Buitenring en dat zorgt dus voor meer werkgelegenheid

4.      Door de Buitenring komen meer bedrijven naar Parkstad en ook dat levert weer werkgelegenheid op.

5.      Meer werkgelegenheid betekent dat minder jonge mensen wegtrekken, omdat ze een aantrekkelijke baan hier in de regio vinden en dat betekent weer dat de bevolkingsafname stopt en de krimp van de bevolking minder hard gaat.

 

Dat zijn de belangrijkste zaken die genoemd worden als het om de aanleg van de Buitenring gaat. Toch is het niet allemaal goud wat er blinkt.

1.      Gebleken is dat op vele plekken in Parkstad verkeersknelpunten in stand blijven en toenemen. Onlangs was Heerlen nog boos richting Provincie, omdat door de aanpassingen bij Nuth de verkeersproblemen op Heerlens grondgebied gaan toenemen.

2.      Alle gemeentes van Parkstad zijn goed bereikbaar. Daar waar het knelt moet er een oplossing komen. Dat kan met het geld van de Buitenring gefinancierd worden. Heerlen, Kerkrade, Voerendaal, Nuth, Simpelveld liggen (vrijwel) direct aan een of meer autowegen. Dus daar is geen bereikbaarheidsprobleem. Onderbanken Brunssum en Landgraaf liggen iets verder weg van de autoweg, maar hebben langs verschillende kanten verbindingen met het autowegenstelsel. Sinds vorig jaar ligt er een gloednieuwe verbinding met de A2. Vanaf Born rijd je in een klein kwartier naar Onderbanken via de N297, B56 neu en de oude neutrale weg, de N274. Als de bereikbaarheid al verbeterd moet worden, dan zal dat op bestaande trajecten moeten gebeuren.

3.      Of het toerisme door de Buitenring toeneemt, is de vraag. Men neemt het aan. Er zijn genoeg attracties die niet direct langs een autoweg liggen. De Efteling bereik je voor een deel via de autoweg en voor een deel via de N261. Al decennialang een belangrijke toeristische attractie: nu meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar. Soortgelijke voorbeelden: Ponypark Slagharen, Dolfinarium in Harderwijk

4.      We hebben prachtig ontsloten bedrijventerreinen, zoals Avantis en Trilandis. Ze liggen er al heel wat jaren maagdelijk bij. Dus de aanleg van een autoweg is geen garantie voor het aantrekken van nieuwe industrie en werkgelegenheid.

5.      De krimp zal heel Nederland treffen. Alleen zijn Groningen, Zuid-Limburg en Zeeland de eerste landsdelen die er mee te maken krijgen. Nu kan iedereen wel proberen om krampachtig die krimpende bevolking te bestrijden, maar heel Nederland zal vergrijzen. In plaats van meer asfalt is er nu de kans op meer zuivere lucht, groen en ruimte. Je kunt de leefbaarheid zo vergroten in plaats van deze om zeep te helpen

6.  Van het verkeer in Parkstad is 70% plaatselijk verkeer. Er zijn knelpunten bij dit interne verkeer, maar een externe Buitenring lost deze knelpunten niet op!!

 

Kortom: de Buitenring is absoluut niet nodig en lost geen problemen op. Sterker nog: er ontstaan nog meer verkeersproblemen. Dus een degelijke onderbouwing en motivering is er niet: nut en noodzaak is niet aangetoond. Daarbij gedraagt de overheid zich ook niet als erg betrouwbaar. Decennialang is de overheid met soortgelijke plannen gekomen en hebben zij even zo vele keren deze plannen vervolgens weer ingetrokken. Niet erg betrouwbaar die overheid. Als de burgemeester van Heerlen deze Buitenring vergelijkt met de Boulevard Périphérique van Parijs dan is daar maar een woord voor: grootheidswaan.

 

Leefbaarheid

Bij realisatie van de Parkstad Buitenring zullen een aanzienlijk deel van de Parkstad inwoners geconfronteerd worden met de nadelen die een 4-baans autosnelweg met zich mee brengt.

 

1.      Verkeerslawaai; einde aan de relatief stille woonomgeving, het woongenot wordt vergald door de langs denderende verkeersstroom.

2.       Uitstoot van schadelijke stoffen/fijnstof brengt schade toe aan de gezondheid en kan luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergeren.

3.      Lichtvervuiling; lichthinder door koplampen en wegverlichting.

4.   Vernieling van een groot aantal natuurgebieden en stiltegebieden. Heel wat mooie natuur wordt om zeep geholpen: Geleenbeekdal, Merkelbeker dal (met het Bronnenbos), Kathagen, Brunssummer Heide. De laatste twee gebieden zijn Natura 2000-gebieden. Veel natuur maakt ook deel uit van de EHS. In het Project Corio Glana wil de regio het Geleenbeekdal renatureren van bron tot monding en met het Buitenringtracé helpt dat zelfde regiobestuur een deel van dit mooie voornemen om zeep. Hoe geloofwaardig ben je dan. Eerst bewegen bestuurders hemel en aarde om van de Brunssummer Heide een natuurmonument te maken en vervolgens willen diezelfde bestuurders er een weg door heen leggen. Erg consistent, niet waar.

5.     Waardedaling van woningen in aanzienlijke aantallen.

 

Belastinggeld

Naar verwachting zal de realisatie van de Buitenring veel duurder uitpakken dan geraamd is. Twee jaar gelden dachten de dames en heren bestuurders nog met 135 miljoen uit te komen. Inmiddels is dat bedrag al verdubbeld. Dit Project gaat dezelfde kant uit als de Noord-Zuidlijn, de Betuwelijn, de HSL-lijn, de tunnels van de A73 en ga zo maar door. We schatten in dat deze weg minimaal 500 miljoen gaat kosten.

De Buitenring zal zwaar drukken op de begrotingen van Provincie en de gemeentes van Parkstad.

Dit betekent dat de burgers van Parkstad de komende decennia het tekort van de Gemeentes moeten bijbetalen. Wie er ook bijdraagt, gemeentes, provincie of Rijk: het is allemaal verspild geld van de belastingbetaler. Slechts een paar mensen schieten er echt iets mee op. We hebben gehoord dat enkele mensen al een aardige cent gebeurd hebben voor hun pand, omdat hun huis in het tracé ligt van de Buitenring. De Provincie betaalt de hoofdprijs, terwijl de huizenprijzen dalen. Het is wel van uw en onze belastingcenten.

 

Zijn er alternatieven voor de "Parkstad - Buitenring" aanwezig

Het alternatief voor de Parkstad Buitenring is aanwezig.

Vanaf Born ligt een 2 en 3-baans weg (N297 en B56-neu) en via de aansluitende N274 zijn Brunssum en Onderbanken nu ook goed bereikbaar vanaf de A2.

Het nut en de noodzaak voor aanleg van de Buitenring valt hierdoor weg.

 

Hoe verloopt de procedure realisatie Buitenring

Naar verwachting zal in het eerste of tweede kwartaal 2010 de Provincie het concept inpassingplan bekend maken. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om tegen deze plannen van de Provincie bezwaar aan te tekenen.

 

Vul het invulformulier in!

Bent u ook tegen de komst van de Parkstad Buitenring?

Steun ons en vul het invulformulier volledig in. Stuur het formulier via e-mail info@stopdebuitenring.nl of stuur het formulier naar onderstaand adres, als u de Stichting tevens wilt machtigen om uw belangen inzake de Buitenring te behartigen. Dat kan dus niet via email.

Wij zullen de ingekomen formulieren aanbieden aan de lokale en provinciale bestuurders. We zijn begonnen in Brunssum. We gaan met die actie verder en roepen ook de bewoners van Parkstad en omliggende gemeentes op om ook hun stem te laten horen. Wij zorgen voor de rest.

 

Al vast dank voor uw medewerking.

 

Al eerder een formulier tegen de Buitenring ingevuld?

De belangen groep Brunssum Noord (zeg NEE tegen de Buitenring) heeft in september jl. een flyer actie gehouden waarbij de bewoners gevraagd werd het formulier te voorzien van naam, adres en handtekening en dit formulier vervolgens te deponeren in een bus bij Albert Heijn of café De Kling. Hebt u deelgenomen aan deze actie dan hoeft u het invulformulier niet meer in te vullen. De rest van Brunssum en Parkstad kunnen nu ook hun stem laten horen.

(iedereen tekent individueel en is 18 jaar of ouder)