21-05-2014

Namens de Stichting Stop Buitenring zijn er inmiddels 2 reacties uitgegaan als het gaat om het tweede verzoek van de Provincie om een deel van de schorsing op te heffen: Kerkrade e.o.

U vindt ze hier en hier

Inmiddels is de uitspraak van het Hof van Justitie van Europa binnen. Gisteren al journalist van L1 en Limburger aan de telefoon gehad en duidelijk gemaakt dat deze uitspraak wel degelijk gevolgen heeft voor de buitenring. Daarbij gaat het niet alleen om verschuiving van de deposities, maar ook de middeling die de Provincie toepast.

“Op die plek is de depositie minder en daar meer, maar gemiddeld genomen valt het mee” is de redenering en dat klopt niet. Je kunt niet zeggen op die 3 ha wordt de depositie meer en op die 15 ha wordt het een stuk minder, dus gaat het hele gebied er eigenlijk op vooruit. Nee, 3 ha Natura 2000 gebied gaat naar de knoppen.

Het Hof zegt nu weer: aantasting van de natuur is aantasting:! Dus, zegt het hof:  u moet naar alternatieven zoeken en als die er niet zijn moet je de dwingende noodzaak van het plan aantonen en als dat dan is gebeurd dan moet u compenseren. Omdat het om prioritaire habitats gaat, moet het verhaal volgens mij langs de Europese weg (dat moet ik nog even checken).

Hoewel dus bij veel mensen de moed in de schoen is gezakt en het landschap om Brunssum al verknald is, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat de Raad van State het arrest van Europa zo maar naast zich neer legt. Bijna onmogelijk.

 

 

 

Laatste nieuwtjes
20-10-2013

Bomenmars

De bomenmars was een succes. Het is nogal wat dat mensen van Nuth, Vaesrade tot Kerkrade naar Brunssum komen om te kijken en te ervaren wat gaat gebeuren. We liepen nu door een mooi wandel- en natuurgebied. Dat is slechts een pareltje. Van Nuth tot Kerkrade ligt een hele ketting van deze parels.  We proberen alles zo veel mogelijk te behouden. We zijn zo realistisch dat er hier en daar wat zal sneuvelen, maar de laatste slag moet nog plaats vinden. Wij als Stichting en PAK gooien niet het hoofd in de schoot. Als we ook maar een misstap zien, dan hangen we aan de bel. We bedanken alle aanwezigen. Een heel inspirerende en motiverende ochtend

 

 

17-09-2013

Bijeenkomst buitenring 25 september

De Stichting Stop Buitenring heeft het initiatief genomen om op 25 september een bijeenkomst in de Brikke Oave te Brunssum te organiseren: aanvang 19.30 uur.

Iedereen is welkom. Statenleden en Collegeleden van B&W van Brunssum zijn speciaal uitgenodigd en gevraagd om toe te lichten waarom ze een weg willen aanleggen zonder te beschikken over de garantie dat er ooit auto's over die weg zullen rijden. Natuurmonumenten en Milieufederatie Limburg zijn eveneens van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Mede ook om de eensgezindheid richting overheden te blijven tonen.

Tijdens de avond zal er een overzicht gegeven van de stand van zaken wat betreft de buitenring, de stappen die de Stichting Stop Buitenring inmiddels ondernomen heeft, ook wat andere organisaties mogelijk nog gedaan hebben, wat de volgende stappen zullen zijn.

Aanwezigen kunnen vragen stellen en zeker ook hun ideeën en tips naar voren brengen over te ondernemen acties in welke vorm dan ook.

 

 

 

12-09-2013

PERSBERICHT Stop Buitenring n.a.v. uitspraak RvS

U kunt het persbericht hier lezen. Voor de bijlage van het persbericht, klik hier.

 

13-06-2013

PERSBERICHT
PAK en Stichting Stop Buitenring steunen SP en Groen Links

U kunt het persbericht hier lezen.

 

27-03-2013

Verslag zittingsdagen Raad van State

11 en 12 maart waren zittingsdagen bij de Raad van State. U kunt het verslag hiervan hier vinden.

 

08-10-2012

Aanvulling beroepsschrift

Stichting Stop de Buitenring heeft een aanvullend beroepsschrift ingediend.
Deze is hier te vinden en hier de bijlage.

 

 

03-09-2012

Beroepschrift

U vindt hier het beroepschrift van Stop de Buitenring welke aan de Raad van State is verzonden.

De bijlagen van het beroepschrift vindt u hier.

 

 

08-12-2011

Raad van State vernietigt plan Buitenring!

Klik hier voor de gehele uitspraak

Klik hier voor het persbericht van de Raad van State

Klik hier voor het persbericht van Stop de Buitenring

Klik hier voor een reactie van professor Twan Tak

 

 

07-10-2011

Pleitnota hoorzitting

Klik hier voor de pleitnota welke gebruikt is bij de hoorzitting.

 

26-08-2011

Krantenartikel

Klik hier om het artikel uit het Limburgs Dagblad te lezen over de archeologische opgravingen en de mijnsteen.

 

02-06-2011

Succesvolle wijkwandeling in Brunssum tegen de aanleg van een nieuwe brug over de Buitenring.

Op zaterdagmiddag 21 mei organiseerde het wijkplatform Klingbemden een wijkwandeling in de buurt om de raadsleden duidelijk te maken dat een brug over de nog aan te leggen Buitenring ter hoogte van de wijk Klingbemden een sterke verslechtering van de leefbaarheid in de wijk zal betekenen.

Het speelweide voor de kinderen moet wijken en de bewoners moeten zelfs delen van hun voortuinen ervoor afstaan. Met lintafzettingen en geparkeerde auto’s gaven de wijkbewoners visueel aan waar de pijn zit. Zelfs sommige medebewoners van de wijk stonden er versteld van wat een eventuele realisatie van de brug voor negatieve gevolgen met zich mee zou brengen.

 Gelukkig hadden vele Brunssumse raadsleden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Bijna alle fracties, waren vertegenwoordigd. Ook 2 collegeleden waren aanwezig, toevallig allebei ook bewoners van de wijk. Alle aanwezige raadsleden en collegeleden gaven aan, dat de nu gekozen oplossing geen doorgang mag vinden.

Geurts “ook het college van Brunssum is niet blij en gaat ook zelf niet akkoord met de bru zoals deze nu ter hoogte van de Klingbemden in het PIP (Provinciaal Inpassings plan) getekend staat.

Dhr. Geurts zegde toe bereid te zijn om nadrukkelijk met de bewoners naar een andere oplossing te zoeken, een oplossing die veel  minder belastend is voor de wijk. Hij nodigde de buurt uit een afvaardiging aan te wijzen en met deze overleggroep tot een alternatief plan te komen. De buurt en het wijkplatform kunnen hiermee instemmen. Het doel van de wijk was hiermee bereikt: er moet een veel minder belastend plan op tafel komen.

De bal ligt nu bij de gemeente Brunssum en de Provincie. De buurt wordt van het vervolg op de hoogte gehouden.

 

02-04-2011

De raad van state heeft het inpassingsplan van de provincie omtrent de buitenring geschorst.

Het besluit leest u op deze pagina:

 

19-12-2010

Geachte medestrijders,

Hier treft u de link aan (word document) van het bezwaarschrift wat namens zo'n 1000 gemachtigden verzonden wordt naar de Raad van State.
U kunt dit document ook zelf gebruiken als u bezwaar wil maken!

Let op, u dient dit voor 6 januari 2011 te doen.

 

30-08-2010

Na het indienen van de zienswijze namens de Stichting Stop Buitenring belde Mevr. van der Meulen, juriste bij de provincie,  ondergetekende op dat de zienswijze niet was ondertekend en daarmee niet in behandeling kon worden genomen. Dat was een week na de sluitingsdatum. Deze omissie kon ik herstellen door alsnog een getekend exemplaar op te sturen. Dat werd diezelfde dag nog geregeld. Groot was mijn verbazing maar ook de schrik, toen ik deze week een brief van de Provincie ontving. Daarin stond nadrukkelijk dat het voorlopige oordeel van de Provincie was, dat de zienswijze niet aan de eisen van ontvankelijkheid zou voldoen. Dat was even schrikken. De brief vindt u u hier.

Vandaag heb ik de Provincie daarover gebeld. Het was een misverstand. Mevr. Van der Meulen was zeer stellig. De zienswijze van de Stichting is wel degelijk ontvankelijk en zij was al met onze zienswijze aan de slag.

Eigenlijk heel goed nieuws, zeker in het licht van de Crisis- en Herstelwet.

Ger Luit

 

27-07-2010

Hier vindt u een onderzoek naar de ecologische structuur van het Bronnenbos uit de begin jaren '90. Dit is een uniek stuk natuurgebied wat nu dreigt te verdwijnen.

Klik hier voor het artikel (let op, groot bestand 35 mb! PDF)

 

03-08-2010

Hieronder vindt u een interview met Ger Luit op TV Limburg van afgelopen week.
 

 

27-07-2010

Hieronder kunt u twee interessante documenten te vinden welke te maken hebben met de buitenring.

Allereerst een uitgebreid word document, welke een overzicht geeft van de kwetsbare natuur rondom de buitenring.
Klik hier voor het artikel.

Daarnaast een artikel uit het Limburgs Dagblad van 1992. Wat dat met de buitenring te maken heeft? Leest u zelf maar eens!
Klik hier voor het krantenbericht (pdf)

 

26-07-2010

Beste mensen,

Vandaag 26 juli is de zienswijze van de Stichting Stop Buitenring aangetekend op de post gegaan. In het afgelopen weekeinde zijn er nog mensen geweest die een machtiging hebben ingetrokken. Ze zijn vervolgens met de voorbeeldzienswijze die op de website stond aan de slag gegaan en hebben zo hun eigen individuele zienswijze op papier gezet. Prima

De Stichting Stop Buitenring vertegenwoordigt nu de mensen die hun machtiging niet hebben ingetrokken. De zienswijze van de stichting vindt in de bijlage en we zullen die ook op de website zetten.

Is er de komende tijd wat te melden dan hoort u dat weer via een korte nieuwsflits.

Met vriendelijke groet,

Ger Luit, secretaris van de Stichting Stop Buitenring

24-07-2010

Nadat de Stichting in de afgelopen weken meer dan 1100 handtekeningen aan
het bestuur van de gemeente Brunssum en van Parkstad overhandigde, was
gisteren 23 juli 2010 de Provincie aan de beurt.
De Stichting Stop de Buitenring bood alweer de meer dan 1100
handtekeningen aan en nu aan Dhr. G. Driessen, gedeputeerde en bestuurlijk
verantwoordelijk voor de aanleg van de Buitenring. De ontvangst was netjes
en gepast. De secretaris van de Stichting, G. Luit, maakte in zijn
toelichting gebruik van de gelegenheid om een aantal problemen in heel
Parkstad onder de aandacht te brengen. Ook de andere leden droegen
voorbeelden aan. In ieder geval heeft de Stichting ervoor gezorgd dat
niemand in Brunssum, Parkstad of op het Provinciehuis kan zeggen, dat ze geen
weet hebben van de vele protesten die er zijn om deze Buitenring aan te
leggen.
Dhr. Driessen gaf aan dat er ook tijdens het juridische proces te praten is
over aanpassingen. Dat was prettig om te horen, maar de Stichting Stop de
Buitenring vindt nog steeds dat deze weg onvoldoende is gemotiveerd,
alternatieven te weinig zijn onderzocht en dat deze weg daarom in zijn
totaliteit heroverwogen dient te worden.

24-07-2010

Beste mensen,

De stichting heeft op 19 juli de voorbeeldzienswijze naar enkele mensen en instanties gestuurd. De reactie hebben geen nieuwe argumenten opgeleverd. Wel veel complimenten. Soortgelijke reacties kregen we ook spontaan van burgers via de e-mail.

De voorbeeldzienswijze blijft nu gewoon ongewijzigd op de website staan. Deze zienswijze zal ook door de Stichting in grote lijnen worden gebruikt.

Wat de Stichting geconstateerd heeft, dat toch veel mensen met de voorbeeldbrief zelf een zienswijze zijn gaan maken en dus hun machtiging hebben ingetrokken. Het zijn zeker 40 mensen geweest. Zoals afgesproken zullen we uw machtiging door strepen. Verder zullen we u op de hoogte houden via de website en via e-mail.

Succes met de strijd tegen de Buitenring

Secretaris Stichting StopdeBuitenring, G. Luit

16-07-2010

Beste mensen,

In de periode november 2009-maart 2010 heeft de Stichting Stop de Buitenring een handtekeningenactie gehouden. Aanvankelijk zijn we in Brunssum begonnen, maar al vlug werden ook pamfletten buiten Brunssum verspreid: in Amstenrade, Landgraaf, Kerkrade. Ook via de website kwamen spontaan vele reacties binnen uit heel Parkstad en daar buiten.

Vooral Dhr. Schröder van het bestuur en zijn echtgenote hebben veel tijd en moeite  gestoken in de verspreiding van de pamfletten buiten Parkstad.  Natuurlijk kon hij met zijn echtgenote niet heel Parkstad belopen, maar het resultaat mocht er desondanks zijn. De Stichting kreeg in totaal meer dan 1100 reacties binnen. Meer dan 900 mensen machtigden de Stichting om hun belangen in het kader van de Buitenring te vertegenwoordigen. Daar komen we hierna nog even op terug.

Hadden we meer tijd gehad en meer menskracht dan hadden we 11000 handtekeningen opgehaald. De Stichting wilde in ieder geval met u het signaal afgeven dat de realisering van de buitenring nog geen gelopen race was en is en dat er heel wat mensen zijn die tegen deze weg zijn en blijven.

Op 3 maart waren er verkiezingen. In Brunssum waren er 2 partijen die een duidelijk standpunt tegen de Buitenring formuleerden: de partij PAK en Burger Belangen Brunssum. De laatste werd de grootste partij. Deze partij nam daarom ook het voortouw om tot een breed gedragen raadsprogramma te komen via openbare onderhandelingen. Een belangrijk item was de Buitenring. Het PAK leverde de tekst aan voor dit onderwerp. Het kwam erop neer, dat de Buitenring opnieuw ter discussie gesteld diende te worden. Gewoon helder en duidelijk kijken: is er een probleem, zo ja, wat houdt dat probleem in en hoe los je dat dan op. Gegarandeerd zou de vermaledijde Buitenring van het toneel verdwenen zijn. Zo groot is het probleem helemaal niet. Deze weg wordt een probleem op zich zelf. Zo waren we met enkele onderwerpen aardig op pad, maar één partij vond het proces (ja, ja de partij van de smoezen!!) niet goed verlopen. Deze partij, de BCD, stapte uit de openbare onderhandelingen en verdween met andere partijen achter de gordijnen en zo was er ineens een nieuwe coalitie. De VVD had het stokje snel over genomen, de wethoudersfuncties werden snel verdeeld en o ja, er kwam ook nog een coalitieprogramma. De inhoud was niet zo belangrijk, het ging om de carrière. Een coalitie werd geformeerd van bijna alleen verliezers. Zo gaat dan in een democratie. Na de uitslag hebben we lak aan de kiezer.    

Maar u als burger laat zich niet zo maar opzij zetten. De Stichting Stop de Buitenring ook niet.

Vanaf 17 juni ligt het Inpassingsplan ter inzage. Tot 28 juli 2010 heeft iedere burger de tijd om een zienswijze in te dienen. Wie dat niet doet, verspeelt al zijn rechten in het verdere verloop. Al datgene wat u eerder aan de provincie stuurde als reactie is niet meer belangrijk. U kunt uiteraard wel aangeven dat de Provincie weinig of niets met uw opmerkingen heeft gaan, maar nu gaat het echt om de knikkers. Velen van u hebben de Stichting Stop de Buitenring gemachtigd om de juridische strijd te voeren tegen deze weg. We zullen dus als Stichting dit ook doen.

LET OP!. We willen daar uitdrukkelijk een opmerking bij plaatsen. De Buitenring is één van de projecten die onder de Crisis- en Herstelwet valt. Dat zou betekenen dat alleen inidividuele mensen, die rechtstreeks geraakt worden door deze weg, slechts ontvankelijk zullen zijn in de gerechtelijke procedure. Dat zou dus inhouden dat iedereen zelfstandig in het geweer moeten komen. Het is nog onduidelijk of dit echt zo is. Mocht het zo zijn dan glijden we als voorbeeldstaat van weleer ook op dit gebied steeds verder weg.

Het wordt in Nederland steeds gekker. Vanwege de economische crises wordt de rechtsstaat eventjes opzij gezet. Ongehoord, dat is geen democratie meer, maar een democratuur. Wij als Stichting zullen ons niet laten intimideren en zullen ook dit element meenemen. Een garantie kunnen we echter niet afgeven. Als u op zekerheid wil spelen, de tijd en de kennis heeft dan kunt u ondanks de machtiging aan de Stichting een eigen zienswijze indienen. U moet dat dan wel aan ons laten weten via de e-mail en uw machtiging intrekken: info@stopdebuitenring.nl


Wij zullen zo snel mogelijk een zienswijze op deze website plaatsen, die door een ieder gebruikt kan worden en die dan eventueel met de persoonlijke situatie aangevuld kan worden. U moet in ieder geval ervoor zorgen dat die brief op tijd binnen is. Het is altijd kort dag. En ook deze keer heeft de Provincie middenin de zomer de plannen ter inzage gelegd. Dat is een mooie truc. Iedere burger denkt aan vakantie en wil genieten van het mooie weer en wil zeker niet bezig zijn met de onzin van de buitenring. Dus: alleen al door dit zo te doen, komen er minder zienswijzen binnen. En maar denken dat burgers dom zijn.

Vernemen wij niets van u en heeft u ons gemachtigd  dan kunt u ervan op aan dat we namens u verder gaan met onze juridische actie. De politiek laten we even voor wat het is. Deze mensen  praten elkaar veel na en met papagaaien kun je niet veel.  Het zijn soms mooie beestjes, maar ze herhalen zich zelf vaak. Ach, ze weten niet beter.

Na het weekeinde staat de standaardbrief op de website en kunt u deze downloaden. Eventueel kunt u deze standaard zienswijze aanvullen met uw eigen persoonlijke situatie hoe uw belang wordt geschaad door de Buitenring.

Kijk na het weekeinde weer even op de website.

21-02-2010
Lijsttrekkersdebat Brunssum van 21-02-2010, met o.a. het onderwerp Buitenring (videofragment)

Klik om te bekijken op de onderstaande afbeelding.

23-02-2010
Interview TVL met Eric Geurts en Ger Luit (videofragment)

Klik om te bekijken op de onderstaande afbeelding.

18-02-2010
Reactie Ger Luit op artikel van Eric Geurts en Richard de Boer (Word document)

Klik om te bekijken op de onderstaande afbeelding.

26-01-2010
Johnny Reumkens, voorzitter Stop De Buitenring, te gast bij TV Limburg (videofragment)

Klik om te bekijken op de onderstaande afbeelding.

18-01-2010
Reactie Johnny Reumkens op Weblog Eric Geurts (Word document)

Klik om te bekijken op de onderstaande afbeelding.

16-01-2010
Persbericht oprichting stichting Stop De Buitenring (Word document)

Klik om te bekijken op de onderstaande afbeelding.

27-12-2009
Initiatief nemer Ger Luit in gesprek met Jochem Willems (L1)

Klik om te beluisteren op de onderstaande afbeelding van het audiofragment.

Brunssummers beginnen stichting tegen Buitenring

voorkeurstrace buitenring parkstad

Tegenstanders van de buitenring Parkstad in Brunssum willen zich gaan verenigen. De plannen voor een speciale actiestichting liggen op dit moment bij de notaris.

Iniatiefnemer van de stichting is Ger Luit, een bekende lokale politicus. Volgens hem bestaat er totaal geen noodzaak voor de bouw van een ring. Het idee voor de stichting komt voort uit een handtekeningenactie onder bewoners. In totaal werden in twee wijken alleen al 700 handtekeningen opgehaald. (Bron L1)

 

27-12-2009

Stichting "Stop de Buitenring Parkstad" opgericht!

Beste mensen,

Uit onvrede over de onzinnige plannen voor de aanleg van de Buitenring Parkstad en als teken voor het groeiend verzet tegen de Buitenring, is vanuit Brunssum het initiatief genomen om een nog krachtiger protest te laten horen tegen deze snelweg, die verkeerstechnisch niet noodzakelijk is en waarvan nut en noodzaak niet onderbouwd kunnen worden. Met steeds nieuwe en vooral de meest vreemde argumenten probeert de Provincie aan te tonen waarom  de Buitenring er zou moeten komen.  Alle argumenten die de Provincie eerder aanvoerde in de Startnotitie van de Buitenring Parkstad zijn achterhaald of onderuit gehaald. Alle nieuwe pogingen van de Provincie Limburg zijn ook tevergeefs, zo zal blijken in de komende procedures. Voor ons staat als een paal boven water: De Buitenring Parkstad zal er nooit komen!

De nieuw opgerichte stichting heeft een eigen website www.stopdebuitenring.nl !

Webteam Geen Buitenring Parkstad ondersteunt dit initiatief van harte en wenst deze nieuwe Stichting "Stop de Buitenring Parkstad" heel veel succes met haar acties tegen de Buitenring Parkstad!

 

met groeten

 

Webteam Geen Buitenring Parkstad (www.buitenring.net)